Μεγάλη Πέμπτη στην Ενορία του Brühl

«Σήμερον κρεμάται επί ξύλου ο εν ύδασι την γήν κρεμάσας. Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται ο των αγγέλων Βασιλεύς. Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται ο περιβάλλοων τον ούρανον εν νεφέλαις. Ράπισμα κατεδέξατο ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ. Ήλιος προσηλώθη ο Νυμφίος της Εκκλησίας. Λόγχη εκεντήθη ο Υίος της Παρθένου. Προσκυνούμεν σου τα πάθη, Χριστέ. Δείξον ημίν και την ένδοξόν σου ανάστασιν.»