Πάσχα 2020

 

Χριστός Ανέστη - Christus ist auferstanden - Christ is risen - 基督复活了 - Le Christ est ressuscité - Hristos a înviat - Cristo è risorto - ال م س يح ق ام ح قا ق ام - המשיח קם - Cristo ha resucitado - Cristo ressuscitou - Христос воскрес - İsa yükseldi

 

«Διαγενομένου τοῦ Σαββάτου, Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ, καὶ Μαρία ἡ τοῦ ̓Ιακώβου καὶ Σαλώμη, ἠγόρασαν ἀρώματα, ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν τὸν ̓Ιησοῦν. Καὶ λίαν πρωῒ τῆς μιᾶς Σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον, ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου. Καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς· τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου; Καὶ ἀναβλέψασαι, θεωροῦσιν, ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λίθος· ἦν γὰρ μέγας σφόδρα. Καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον, εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς, περιβεβλημένον στολὴν λευκήν, καὶ ἐξεθαμβήθησαν. Ὁ δὲ λέγει αὐταῖς· Μὴ ἐκθαμβεῖσθε· ̓Ιησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον· ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε· ἴδε, ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν. Ἀλλ ̓ ὑπάγετε, εἴπατε τοῖς Μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ, ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν. Καὶ ἐξελθοῦσαι ταχύ, ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου· εἶχε δὲ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις· καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον· ἐφοβοῦντο γάρ.» (Ἐκ τοῦ κατά Μάρκον Κεφ. 16:1-8)

 

Πασχαλινό Mήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου

Εδώ θα βρείτε το πασχαλινό μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου:

«[…] Εἶναι δύσκολον νά παραμείνωμεν ἀνθρώπινοι ἄνευ τῆς ἐλπίδος τῆς αἰωνιότητος. Αὐτή ἡ ἐλπίς ζῇ εἰς τήν καρδίαν ὅλων τῶν ἰατρῶν, τῶν νοσηλευτῶν, τῶν ἐθελοντῶν, τῶν δωρητῶν καί ὅλων τῶν γενναιοφρόνως συμπαρισταμένων εἰς τούς πάσχοντας ἀδελφούς, μέ θυσιαστικόν πνεῦμα, αὐτοπροσφοράν καί ἀγάπην. Μέσα εἰς τήν ἀνείπωτον κρίσιν, αὐτοί εὐωδιάζουν ἀνάστασιν καί ἐλπίδα. […]»

 

Πασχαλινό Mήνυμα Mητροπολίτου Γερμανίας και Εξάρχου Kεντρώας Eυρώπης κ. Aυγουστίνου

Εδώ θα βρείτε το πασχαλινό μήνυμα του Μητροπολίτου Γερμανίας:

«[…] τὸ φετινὸ Πάσχα εἶναι διαφορετικό• διαφορετικὸ ἀπ᾽ ὅσα ἔχουμε ζήσει ὅλοι μας μέχρι τώρα καί, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, διαφορετικὸ ἀπ᾽ ὅλα ὅσα πρόκειται νὰ ζήσουμε στὸ μέλλον. Ἀντὶ νὰ γιορτάσουμε τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας ὡς συνήθως στὴν ἐκκλησία, στὴν ἐνορία, μὲ τὴν οἰκογένειά μας, εἴμαστε ἀπομονωμένοι: τὸ κοινὸ πανηγύρι μεταβλήθηκε φέτος σὲ γεγονὸς μοναξιᾶς καὶ μοναχικότητας. […]»